MPSHome Alumni Calendar Contact
Free Meals for Students
Tuesday, March 17, 2020 10:45 AM

Meal Map sites

Students can get meals at these school sitesTuesday, March 17- 27, 10 a.m. - 2 p.m.   Click on the map for a closer view.  

Minneapolis Public Schools is providing students with meals while schools are closed due to the COVID-19 virus. These meals are intended to replace the meal services that students normally receive during the school day.
Meals are being given to students at several school locations throughout the city (see map). Meals are given from school buses parked in school parking lots; school buildings will remain closed.
 
Meal pickup services begin Tuesday, March 17 and continue Mondays through Fridays from 10 am to 2 pm while schools are closed due to the COVID-19 virus.
 
Is there any cost for this food?
There is no cost for this food service. 
 
Can I take more than one lunch if I have more children at home?
Due to federal regulations, children must be present to receive a meal.
 
To receive a meal do I have to prove that my child is an MPS student?
No identification or paperwork is required. Meals are available to any Minneapolis child, including those who attend charter schools and alternative schools.
 
Can I take a meal for adults in my family or are these just for students?
No, the meals are for school-aged children and youth 18 years and under.
 
Do I have a choice of meals?  
No, but two cold meals will be provided to any person 18 years of age or younger.  
 
Will these meals be available during the weekend, too?
No, at least not at first, but MPS is looking into how the food program can be expanded to the weekends and will update families once this is determined. However, additional food packs will be provided in partnership with The Sheridan Story that will be provided at the food distribution sites.
 
Where can I find nutritional information about these meals?
Daily Menus can be found HERE.
 
What other food resources are available?
The City of Minneapolis has an interactive map of food shelf locations throughout the city.
 

Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis ayaa waxay siin doona ardayda cunno inta ay iskuulada u xiran yihiin cudurka fayraska ee loo yaqaano COVID-19. Cunnooyinkan waxaa loogu talagalay in loogu beddelo ardayda adeegyada cuntada ay ardaydu sida caadiga ah u heli  jireen markii ay dugsigooda joogeen.

Cuntooyinkaan ayaa lagu siin doonaa ardayda dhowr meelood oo dugsi oo ku yaal magaalada oo dhan ka mid ah (eeg liiska hoose).Cuntada waxaa laga bixin doonaa dusha basaska  ee iskuulka ay ardaydu  dhigteen baarkinadooda; Dhismooyinka iskuuladu way xirnaan doonaan waqtiyadaas.

Adeegyada cunno qaadashada waxay billaaban doontaa Maalinta Talaadada, Bisha Maarso 17eeda waxayna sii socon doontaa ilaa iyo maalinta Isniinta iyo Jimcaha  saacadu markey tahay 10-ka ilaa 2-da duhurkii iyadoo iskuulada ay u xiran yihiin fayraska COVID-19.

Su'aalaha Soo Qaadashada Cuntada iyo Jawaabahooda

1. Ma jiraan wax kharash ah oo iiga baxaaya cuntadaan?

Wax kharash ah oo ku baxa adeeggan cunnada ma jiri doono.

2. Ma qaadan karaa wax ka badan hal qado haddii aan carruur badan ku haysto guriga?

Ayadoo la raacayo qawaaniinta federaalka, carruurtu waa inay joogaan oo ay helaan cunno.

3. Si aan u helo cuntada miyaan u baahanahay in aan caddeeyo in cunugaygu yahay MPS arday?

Wax aqoonsi ama waraaqo looma baahna. Cunnooyin ayaa heli kara cunug kasta oo degan magaalada  Minneapolis, oo ay ku jiraan kuwa dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo iskuulada kale.

4. Miyaan u qaadi karaa cuntada dadka waaweyn ee qoyskayga mise cuntadaan waxaa loogu talo galay ardayda oo kaliya?

Maya, cuntooyinka waxaa loogu talagalay carruurta da'da iskuulka iyo dhalinyarada 18 sano iyo ka yar. (Cov menyuam txhais tias tus neeg muaj 18 xyoo thiab qis dua thiab tus neeg 18 xyoo rov saum uas qhia tau tias yeej ntxim tau txais kev kawm ntawv pabcuam los ntawm lub Minnesota Department of Education.)

5. Miyaan kala dooran karaa cunnooyinka?  

Maya, laakiin laba cunto oo qabow ayaa la siin doonaa qof kasta oo jira da'da  18 jir ah ama kayar.

6. Cunnooyinkaan ma heli doonaan inta lagu jiro doboyaaqada todobaadka?

Maya, ugu yaraan ma aha marka hore, laakiin MPS waxay fiirineysaa sida barnaamijka cuntada loo ballaarin karo  dhammaadka usbuuca,  toddobaadyada waxayna cusboonaysiin doontaa qoysaska marka tan la go'aamiyo. Si kastaba ha noqotee, xirmooyin cunto oo dheeraad ah ayaa la bixin doonaa iyada oo lala kaashanayo Sheekada Sheridan The Sheridan Story ee lagu bixin doono goobaha cuntada lagu qaybiyo.

7. Halkeen ka heli karaa macluumaad nafaqo oo ku saabsan cuntooyinkan?

Fadlan booqo websaydhka Culinary and Wellness Services website wixii faahfaahin ah iyo macluumaad dheeraad ah.

8. Maxay yihiin ilaha kale ee cunnada ee jira?

Magaalada Minneapolis waxay leedahay khariidad  food shelf locations oo ku saabsan goobaha cuntada lagu diyaariyo ee magaalada oo dhan.

Goobaha Cuntada lagu  Qaybinaayo

Goobaha hoos ku taxan ayaa qadada lagu qaybinaaya magaalada oo dhan.

 1. Andersen, 1098 Andersen Lane
 2. Bethune, 919 Emerson Ave. N.
 3. Cityview, 3350 4th St. N.
 4. Edison, 700 - 22nd Ave. NE
 5. Folwell, 3611 20th Ave. S.
 6. Green Central, 3416 Fourth Ave. S.
 7. Hall, 1601 Aldrich Ave. N.   
 8. Hmong International Academy, 1501 – 30th Ave. N.
 9. Hale Elementary, 1220 E 54th St.
 10. Jenny Lind, 5025 Bryant Ave. N.
 11. Lake Nokomis – Keewaydin, 5209 – 30th Ave. S.
 12. Lyndale, 312 W. 34th St.
 13. Marcy Open, 415 Fourth Ave. SE
 14. Northeast Middle, 2955 Hayes St. NE   
 15. Olson Middle, 1607 – 51st Ave. N.
 16. Patrick Henry, 4320 Newton Ave. N.
 17. Roosevelt, 4029 – 28th Ave. S.
 18. Seward, 2309 – 28th Ave. S.
 19. South High, 3131 - 19th Ave. S.
 20. Windom Dual Immersion School, 5821 Wentworth Ave S.